Publikationer & Nyheder

Evaluering af certificeringsforløb i dialogmetoden Guidet Egen-Beslutning (GEB)- Hold Nordjylland 2020-21.

Hvilke faktorer støtter og fastholder kompetencer efter endt uddannelse?

I januar 2022 udførte Sektion for Kompetenceudvikling, efter endt uddannelse, en opfølgende interviewundersøgelse med udvalgte informanter fra Hold Nordjylland fordelt på tre kommuner: Læsø, Brønderslev og Hjørring.

Interviewundersøgelsen var en opfølgning på spørgeskemaer, som deltagerne havde besvaret under uddannelsen og i efterforløbet. Formålet med de uddybende enkeltinterview var at få yderligere viden om, hvad der understøtter og evt. betinger fastholdelse af kompetencer i brug af metoden i informanternes egen praksis efter endt uddannelsesforløb. Man vidste, at faktorer som uformel læring i form af sparring med kollegaer, ledelsesopbakning m.v. støtter den fortsatte læring i praksis, men man ønskede også at undersøge om- og hvordan relationer og samarbejde mellem sundhedsprofessionel og borger er en faktor, der indvirker på fastholdelse af den GEB-uddannedes kompetencer.

I undersøgelsen fandt man blandt andet at borgernes inddragelse er essentiel for borgerens følelse af at blive hørt, at føle ejerskab og for trygheden til at turde dele. Hos den sundhedsprofessionelle gjorde metoden at de kom et step dybere, blev mere nærværende og blev i stand til at bruge deres faglighed mere og bedre i praksis.

Den fulde evalueringsrapport er fortsat under udarbejdelse, og vil blive publiceret her på siden snarest.

_______________________________________________________________________

Udgivelse af artikel “About me as a person, not only the disease – piloting Guided Self-Determination in an outpatient endometriosis setting” 

I slutningen af 2019 blev endnu en artikel om dialogmetoden Guidet-egen Beslutning publiceret. Artiklen handler om, hvordan metoden kan støtte kvinder med endometriose (underlivssygdom) i hverdagslivet med en kronisk sygdom. Mere specifikt beskriver artiklen afprøvning af GEB-metoden i ambulant regi i Gynækologisk klinik på Rigshospitalet, hvor patienter nu tilbydes individuelle samtaleforløb ud fra metoden i deres opfølgning efter behandling. 

Artiklen er publiceret i Scandinavian Journal of Caring Science, og er skrevet i et tværprofessionelt samarbejde med det kliniske team omkring patienter med endometriose.

Læs hele artiklen her:

_______________________________________________________________________

Udgivelse af artikel: “Uddannelse giver redskaber til at involvere patienter”

I september 2019 blev artiklen “Uddannelse giver redskaber til at involvere patienter” publiceret i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen (DSS). Artiklen er skrevet af Udviklingskonsulent Izaskun Altemir Garcia og Uddannelseskonsulent Susan Munch Simonsen, som begge arbejder med at kompetenceudvikle sundhedsprofessionelle i GEB-metoden.

Artiklen handler om erfaringer med GEB uddannelsen og hvordan den hjælper sundhedsprofessionelle med at anvende en personcentreret tilgang, der involverer patienter og borgere aktivt i deres behandlingsforløb og beslutningsprocesser.

 Læs hele artiklen her:

_______________________________________________________________________

International konference om personcentreret tilgang i sundhedsvæsenet

D. 17. og 18. oktober 2019 afholdes en konference om en personcentreret tilgang inden for sundhedspleje i Porto. På konferencen vil der være fokus på, hvordan denne tilgang kan udvikles og implementeres i praksis.

Udviklingskonsulent Izaskun Altemir Garcia og Uddannelseskonsulent Susan Munch Simonsen deltager på konferencen, hvor de skal præsentere GEB uddannelsen og fortælle, hvordan sundhedsprofessionelle kan bruge metoden til systematisk at inddrage patienter og borgere på en ligeværdig måde.

Konferencen arrangeres af APASD, Portugal – Associacäo Para a Seguranca do Doente, med støtte fra Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos og European Society for Person Centered Healthcare. I løbet af konferencens to dage vil der være en række præsentationer fra oplægsholdere på tværs af kloden, og dermed rig mulighed for få inspiration med hjem.

Følg med og læs mere om konsulenternes deltagelse på konferencen.

_______________________________________________________________________

Evaluering af ny uddannelse i metoden Guidet Egen-beslutning

Potentiale i kombination af forskellige læringsformer

Et nyt uddannelsesforløb certificerer sundhedsprofessionelle i dialogværktøjet Guidet Egen-Beslutning, som øger medinddragelsen af patienter og borgere. Forløbet er tilrettelagt som blended learning, der ifølge en ekstern evaluering er med til at styrke kvaliteten af læringen.

“Større indblik i kommunikationen med vores patienter”. “Opnå nænsomhed i den svære samtale”. “Kommunikere så patienten får noget ud af samtalen”. Sådan lød forventningerne til udbyttet hos tre af kursisterne på pilotholdet i “Certificeringsforløb af facilitatorer i Guidet Egen-Beslutning”, der for første gang blev afviklet i perioden november 2017-maj 2018.

Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en evidensbaseret metode og et dialogværktøj, udviklet af Vibeke Zoffmann, professor og forskningsleder på Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet. Metoden hjælper sundhedsprofessionelle til at samarbejde konstruktivt med patienter og borgere om svære sundhedsudfordringer. Den er baseret på en række dialogark, som de reflekterer over inden samtaler med sundhedspersonalet og sikrer, at de involveres i mestringen af egne udfordringer.

En uddannelse i GEB har tidligere været udbudt i Region H, men uden mulighed for certificering. Derudover adskiller det nye forløb sig ved at være tilrettelagt som blended learning, der kombinerer fremmødeundervisning med e-læring og øvelsesforløb i praksis.

Et andet nyt element er obligatorisk supervision, der giver kursisterne kvalificeret støtte og vejledning i forhold til øvelsessamtalerne med patienter og borgere. Endelig rummer forløbet et digitalt ledelseskick-off i form af en lille film, der præsenterer kursisternes nærmeste ledere for GEB og uddannelsesforløbet.

 

Det blendede forløb virker

METAFOR har stået for en ekstern evaluering af pilotforløbet, og i evalueringsrapporten bliver det fremhævet som et plus, at der er tale om et blendet forløb, hvor de forskellige tilgange til stoffet supplerer, kompletterer og perspektiverer hinanden. I rapporten hedder det bl.a.: “Der synes samlet set ikke at være tvivl om, at kombinationen af e-læring, fremmødedage med undervisning og dialog samt øveforløb med supervision giver en både bred og dyb forståelse af GEB”.

I forhold til e-læringsdelen viser udsagn fra kursisterne bl.a., at den har fungeret som et opslagsværk, de har støttet sig til under hele forløbet. En af kursisterne fortæller fx, at hun efter de første øvelsessamtaler havde stort udbytte af at genbesøge e-læringens videoer, hvor teorierne bag Guidet Egen-Beslutning bliver gennemgået:  “Det var simpelthen en øjenåbner for mig, at nu kunne jeg se, at jeg gjorde faktisk sådan og sådan…det har været en rigtig god læreproces… ”

På det første forløb var der tilmeldt 25 kursister fra fire regioner, størsteparten sygeplejersker ansat på hospitaler eller i kommuner. 17 kursister gennemførte uddannelsen og 16 opnåede certificering. Ifølge evalueringen er der ikke noget, der tyder på, at de frafaldne kursister er stoppet på grund af uddannelsen indhold eller tilrettelæggelse. I stedet peges på praktiske årsager som fx jobskifte, barsel eller arbejdsbelastning på jobbet.

 

Generelt tilfredshed med digitalt kick-off

Blandt lederne giver flertallet udtryk for, at det digitale kick-off i form af filmen om GEB giver det fornødne overblik over, hvad metoden kan bruges til. Kun én enkelt ville således have foretrukket også at deltage i et fysisk informationsmøde om uddannelsesforløbet.

Nogle savner dog mere information, hvis de skal kunne støtte de medarbejdere, der er på uddannelse. Evalueringsrapporten anbefaler derfor, at der skal være adgang til mere detaljeret viden om GEB og den praktiske anvendelse af metoden for de ledere, der har behov for det. Denne anbefaling er efterkommet i nye GEB-forløb.

Mere overordnet konkluderer rapporten, at det blendede forløb faciliteter et fleksibelt og struktureret læringsforløb for den enkelte, og at der synes at være potentiale i blendede forløb, både i forhold til GEB og i forhold til andre uddannelser.

 

Erfaringer vil blive brugt fremadrettet

I CHR er uddannelseskonsulent Susan Munch Simonsen og udviklingskonsulent Izaskun Altemir Garcia ansvarlige for det nye GEB-forløb. Fra dem lyder det, at pilotprojektet og evalueringen har givet værdifulde erfaringer og viden i forhold til fremtidige uddannelsesforløb:

– Pilotprojektet viser, at blended learning kan forkorte den tid, deltagerne skal bruge på fysisk fremmøde og samtidig giver en både bredere og dybere læring. Derudover vil vi trække på de positive erfaringer med at tilrette forløbet som certificering, der kvalitetssikrer deltagernes mestring af metoden til gavn for patienterne.

Evalueringen fra METAFOR bygger dels på kvantitative spørgeskemaundersøgelser, dels på en kvalitativ interviewundersøgelse. Seks af de i alt otte delundersøgelser var målrettet kursisterne, mens to var målrettet deres ledere.

 Læs hele rapporten her:  Evaluering af GEB facilitator uddannelse

Skrevet af: Trine Kit Jensen

 

Fakta

Det certificerende uddannelsesforløb i GEB er udviklet af CHRU, Uddannelsesenheden i Region Hovedstaden i samarbejde med Juliane Marie Centeret.

Forløbet henvender sig til sundhedsprofessionelle, der rådgiver og støtter patienter og borgere i forhold til deres sundhedsudfordringer på hospitaler, i kommuner eller almen praksis.

Forløbet strækker sig over fem måneder. For kursisterne består det af:

  • 2 selvstændige studiedage (e-læring m.m.)
  • 2 fremmødedage (undervisning, øvelser)
  • 2 øveforløb med patienter/borgere i egen praksis
  • supervision på afholdte øvesamtaler
  • afsluttende prøve

Til kursisternes nærmeste ledere er der udviklet et særligt e-læringsmodul:

  • digitalt ledelses kick-off

Under uddannelsen og efter certificeringen kan kursisterne have adgang til en digital version af de refleksionsark, der er et bærende element i metoden på Sundhed.dk

 

Læs mere om certificeringsforløb for facilitatorer i GEB i folderen her: Pjece – Uddannelse GEB facilitator_rev2021

 

Kontakt

Susan Munch Simonsen: susan.munch.simonsen@regionh.dk

Izaskun Altemir Garcia: maria.izaskun.altemir.garcia@regionh.dk